ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT, ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Cégünk, a Totemol Bt. számára kiemelten fontos az elektromosautotolto.com oldal látogatói által rendelkezésünkre bocsájtott személyes adatok védelme, a látogatók információs önrendelkezésének biztosítása. Ezért kérjük, figyelmesen és alaposan olvassa át az elektromosautotolto.com weboldalunk működéséről szóló alábbi összefoglalót. Biztosítjuk Önt, hogy cégünknél az adatkezelés átláthatóan és tisztességesen történik, valamint hogy megteszünk mindent, hogy adatait gondosan és felelősen kezeljük.
Az alábbi Adatvédelmi Szabályzat célja tájékoztatás nyújtása az Ön részére arról, hogyan használjuk személyes adait. Adatkezelésünk megfelel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2001. évi CXII. tv. (továbbiakban: Infotv) és az Általános Adatvédelmi Rendelet ( GDPR) szigorú követelményeinek egyaránt. Cégünk a rendelkezésére bocsájtott személyes adatokat minden esetben a hatályos magyar és európai jogszabályoknak és etikai elvárásoknak eleget téve kezeli, minden esetben megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a megfelelő és biztonságos adatkezeléshez szükségesek.

Jelen szabályzat a következő hatályos jogszabályok mentén került kialakításra:

– 1997. évi CLV. tv. – a fogyasztóvédelemről (Fgytv)
– 1998. évi XIX. tv.- a büntetőeljárásról (Be)
– 2000. évi C. tv. – a számvitelről (Számv.tv.)
– Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. (Eker.tv)
– Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. tv. (Eht.)
– 226/2003 (XII.13) korm.rendelet az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, az elektronikus hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosítókijelzés és hívásátirányítás szabályairól
– 2005. évi CXXXIII. tv. – a személy-, és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól (SzVMt)
– Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXXVII. tv. (ÁFA tv)
2008. évi XLVIII. tv. – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt)
– 2001. évi CLIX tv. – a postai szolgáltatásokról (Posta tv)
– 2013. évi V. tv. – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
– 2016/679/EU Rendelet (2016. 04.27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46 EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR)

Adatkezelő adatai és az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei

A GDPR, az EU tagállamokban irányadó más adatvédelmi jogszabályok és az adatvédelemre vonatkozó más előírások szerint az adatkezelő:
Totemol Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Székhely: 9082 Nyúl Park u. 15.
Cégjegyzékszám: Cg 08-06-011092
Adószám: 2155688-2-08
központi telefonszám: +36 20 365 5814
e-mail cím: info@elektromosautotolto.com
Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselője a következő emailcímen vagy postacímen érhető el:
e-mail: info@elektromosautotolto.com
Postacím: Totemol Bt. Adatvédelmi Tisztviselő, H 9082 Nyúl Park u. 15.

Személyes adatok

A személyes adat az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, adóazonosító jele, valamin egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző információ – valamint az adatból levonható, az érintettre vonatozó következtetés. A regisztrált felhasználó nevén, címén, telefonszámán, emailcímén és adóazonosító jelén túlmenően weblapunkon tett minden látogatás alatt további adatok automatikus gyűjtésére is sor kerül, technikai okokból. Ilyen ok pl. az IP cím, amelyet az Ön internet szolgáltatója oszt ki számítógépe részér az internetre való csatlakozás céljából, vagy információk arról az internet-helyről, ahonnan Ön meglátogatta ajánlatunkat, valamint az Ön által használt böngésző beállításai. (technikai információk) Ez a technikai anyag személyes adatokat képezhet. Mi ezeket a technikai adatokat – Általános szabályként – kizárólag olyan mértékben használjuk fel, amennyire technikai szempontból weboldalunk működése és védelme érdekében szükséges, a támadásokkal és visszaélésekkel szemben. Ezen túlmenően álnevesített (pszeudonimizált) vagy nem nevesített ( anomimizált) formában használjuk adatait, statisztikai célokra.

Személyes adatok kezelésének köre

A személyes adatokat csak olyan körben gyűjtjük és használjuk el, amelyben a weboldal működéséhez szükséges és a tartalmaink, szolgáltatásaink nyújtásához elengedhetetlen. (pl.: amikor regisztrál weboldalunkon, bejelentkezik a már meglévő vásárlói fiókjába vagy terméket rendel) A személyes adatait kizárólag az Ön hozzájárulásával gyűjtjük és használjuk fel. Ez alól kivétel, amikor nem lehetséges az előzetes hozzájárulás beszerzése bizonyos körülmények miatt és az adatkezelési jogszabály ezt lehetővé teszi.
Személyes adatainak biztonsága számunkra kiemelten fontos.
Ezért megtesszük a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, hogy az általunk kezelt adatait megvédjük, ezzel megelőzve elvesztésüket, vagy harmadik személyek által elkövetett visszaéléseket. Az adatkezelési feladatokat ellátó munkavállalóinkra kötelezően betartandó titoktartási szabályok vonatkoznak. Személyes adatai biztonságát garantálja az is, hogy titkosítva kerülnek továbbításra. A böngészőjével való kapcsolattartáshoz SL (Secure Sockets Layer) használunk. Böngészőjében lakat szimbólum megjelenése esetén láthatja, mikor jön létre az SSL kapcsolat. Adatai állandó védelmének biztosítása érdekében technikai biztonsági intézkedéseinket rendszeresen felülvizsgáljuk, szükség esetén a változó technikai követelmények alapján módosítjuk azokat. Ezen alapelvek vonatkoznak azokra a cégekre is, melyek megbízásunkból, utasításaink alapján kezelnek és használnak fel adatokat.

Az adatkezelés céljai és a személyes adatok kezelésének módjára vonatkozó jogelvek

Személyes adatait a következő célokra gyűjtjük, kezeljük és használjuk fel:
– szerződés létrehozása és teljesítése
– ügyfélszolgálat és támogatás
– médiaszolgáltatások nyújtása, pl.: online értékesített áruk és szolgálgatásaink megrendelésének kezelése
Személyes adatait a következő jogelvek alapján kezelhetjük:
– GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja az adatkezelés alapjául szolgál, ennek alapján beszerezzük az Ön hozzájárulását bizonyos adatkezelési célokra
-GCPR 6. cikk (1) bek. b) pontja
szabályozza, hogy a személyes adatok kezelhetők egy szerződés teljesítése érdekében, pl termék vásárlásával kapcsolatosan. Vonatkozik ez azokra a adatkezelési tevékenységekre is, melyek a szerződés megkötése előtti tevékenységekhez szükségesek, pl: érdeklődés kezelése termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatosan
GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja előírja, mely esetekben kötelező számunkra az adatkezelés. Pl.: Előírás számunkra adókötelezettségekkel kapcsolatosan az adatok kezelése.

GDPR 6. cikk (1) bek. d) pontja alapján személyes adatok kezelhetőek az Ön vagy más természetes személyek létfontosságú érdekeinek védelmében
GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja jogos érdekünket tartalmazza, pl.: egy megrendelés teljesítéséhez szolgáltatók bevonása / szállítás pl. / statisztikai felméréseink elvégzéséhez, belépési kísérletek naplózásához. Érdekünk, hogy felhasználóbarát, esztétikus és biztonságos weboldalt tudjunk biztosítani és optimalizálhassuk az oldalt akként, hogy az a mi üzleti érdekeinket és az Ön/Önök elvárásainak is megfeleljen.

Személyes adatok tárolási ideje, törlési gyakorlat

Személyes adatokat csak az adatkezelés céljának megvalósulásáig tárolunk, illetve ameddig jogszabály vagy más rendelkezés előírja számunkra. A cél megszűnésének, teljesülésének bekövetkeztekor töröljük személyes adatait vagy korlátozzuk azokhoz a hozzáférést. A korlátozott hozzáférés azt jelenti, hogy adatai törlésre kerülnek, amint a vonatkozó jogszabályokban, alapító okiratokban vagy szerződésekben meghatározott feltételek azt lehetővé teszik, kivéve ha egyébként olyan ok állna fenn, ami alapján feltételezhetjük, hogy a törlés veszélyeztetné az Ön jogos érdekét és feltéve, hogy a törléshez nem szükséges aránytalanul terhes erőforrás-ráfordítás pl. a tárolás egyedi körülményei miatt.

Általános adatok és információk gyűjtése, naplófájlok

A GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontjával egyezően, weboldalunk általános adatokat és információkat gyűjt minden hozzáférésről, mely adatokat átmenetileg a szerverünk naplófájljaiban tárolunk. A naplófájlokat a számítógépes rendszer automatikus naplózása hozza létre. A következő adatokat vagyunk jogosultak gyűjteni:
– weboldalhoz való hozzáférés (dátum, idő, gyakoriság)
– küldő oldal, hiperlink, weboldalra érkezés története
– küldött adatmennyiség
– az Ön böngészőjének száma és verziószáma
– operációs rendszere, melyet a belépéshez használt
– Internetszolgáltatója és internetszolgáltatója által az Ön számítógépének kiosztott IP cím
A weboldal működtetéséhez ezen adatok gyűjtése és tárolása elengedhetetlen, a weboldal funkcionalitásának biztosítása érdekében, a megfelelő tartalom bemutatásához. Felhasználjuk továbbá ezeket az adatokat arra, hogy weboldalunkat optimalizáljuk, továbbá IT rendszereink biztonsága miatt. Műszaki elővigyázatosságból ezeket az adatokat ideiglenesen tároljuk, anonim módon kizárólag a látogatói statisztikai adatokban használjuk csupán fel.

Sütik, közösségi média, webelemzési szolgáltatások

A Totemol Bt. a legjobb szolgáltatás nyújtásában elkötelezett. Az a célunk, hogy az Ön bizalmát, melyet megelőlegezett számunkra, megőrizzük. Ezért weboldalunk sütijeinek (cookies) felhasználását és tárolását is ismertetjük. A sütik kis méretű képi, szöveges szoftverfile-ok, melyeket számítógépén, okostelefonján, webhelyek böngészéséhez használt egyéb eszközein helyezünk el és tárolunk. A sütik lehetővé teszik, hogy az internetes oldal Önt felismerje, naplózza látogatásainak időpontját, weboldallal biztonságos kapcsolat létesítését, valamint növelik a felhasználói élményt is a weboldallal kapcsolatos élmény javításával, kapcsolat biztosításával, adott oldal tartalmának az Ön érdeklődési köréhez igazításával.

A „cookiek” az Ön számítógépén rövid ideig tárolják az alábbi információkat: a weboldal, melyre Ön a számítógépével ellátogatott, a hirdetés, melyre rákattintott, böngészőjének típusa, IP címe, a meglátogatott weboldal számára az Ön által adott információk – a süti pont az ismételt információkérést
is hivatott elkerülni.

A szolgáltatás igénybevételéhez a sütik „cookiek” engedélyezése szükséges. Amennyiben Ön nem szeretné engedélyezni a sütik használatát, letilthatja azt. Ennek módja: böngészője Beállítások menüpontjában a weboldal működéséhez nem szükségszerű cookie-t letiltja. Fel kell hívnunk szíves figyelmét, hogy a sütik tiltása esetén a weboldal és a szolgáltatás bizonyos elemei nem, vagy csak részben lesznek használhatóak. Mobil v. okos eszközről történő használat esetén az applikáció letöltésekor/ weboldalra belépéskor a program a tartózkodási hely mint adat használatára engedélyt kér. Felhasználói engedélyezés esetén a program személyre szabott ajánlatokat kínál fel, mely már a tartózkodási helynek is megfelel. A tartózkodási hely adatként nem kerül Adatkezelő rendszerében rögzítésre, a felhasználói élmény javítására szolgál, pl.: a „közelben” funkció használatát segíti.

A weboldal működéséhez, statisztikához, tartalmak, hirdetések, ajánlatok személyre szabásához – valamint az így gyűjtött adatok elemző-, hirdető- valamint médiapartnereinkkel történő megosztásához használjuk a sütiket. Partnereink esetleg még kombinálhatják más adatokkal az általunk megadott információkat. A hozzájárulás mértékét a „További beállítások” gomb alatt állíthatja be, a beállítások bármikor módosíthatóak.

Statisztikai adatok

A weboldal látogatásakor nem rögzítjük sem a felhasználó IP címét, sem egyéb személyes adatait. A Totemol Bt. által üzemeltetett weboldalak html kódja tartalmazhat webanalitikai mérések céljából független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat, tartalmakat, a méréssel konverziót is mérünk. A webanalitikai szolgáltató személyes adatokat nem, csak a böngészéssel kapcsolatos, az egyének beazonosítására nem alkalmas adatokat kezel. A webanalitikai szolgáltatásokat aktuálisan a Google Ind. végzi. / 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043/ a Google Analitics szolgáltatás keretében.

Személyes adatok kezelése adatfelvételkor, regisztráció során és a látogatók megrendeléseinek leadásakor

1. Kapcsolatfelvétel
Abban az esetben, amikor telefonon, e-mailben vagy a kapcsolati űrlapon veszi fel velünk a kapcsolatot, az Ön által megadott adatokat a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerint tároljuk, kérdéseinek megválaszolása céljából. A kapcsolatfelvételt és magát a kapcsolatot naplózzuk, hogy a jogi követelmények szerint bizonyítani tudjuk azt. Amikor Ön az űrlapot kitölti, beszerezzük hozzájárulását, valamint ebben az időpontban is, jelen Adatvédelmi Szabályzat is megtekinthető. Töröljük az adatokat ezzel kapcsolatosan, amikor a kommunikáció befejeződik és/vagy az adott téma végleges megoldást nyer.

2. Regisztráció
Minden esetben felkínáljuk a lehetőséget, hogy személyes adatai megadásával regisztráljon. Az adatokat az erre a célra kialakított űrlapon kérjük, mely információk az Ön beleegyezésével kerülnek hozzánk és melyeket tárolunk. A regisztráció elvégzése szükséges a szerződés előkészítéséhez de különösen annak megkötéséhez, ezért azok felhasználása és tárolása a GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontján alapszik.

A szerződés megkötésekor a jogszabályi előírások alapján adott helyzetétől függő kapcsolattartási adataira szükség van, melyek pl.: név, szállítási-, számlázási cím, emailcím, adószám, a választott fizetési módra vonatkozó és az azzal kapcsolatos adatok lehetnek. Felhasználjuk továbbá adait vásárlói adataink kezeléséhez, a pontos információtárolás céljából, az előírások betartása és annak biztosítása érdekében, hogy a szállítás pontosan teljesüljön, ellenőrizzük, hogy helyesen és teljesen adta-e meg a kért információkat, valamint a címe helyes és teljes.

3. Megrendelés látogatóként
Ön látogatóként is jogosult rendelést leadni. Amennyiben regisztráció nélkül vásárol, adatainak megadása szükséges ugyan, de azokat nem tároljuk. Újabb megrendelés esetén az adatokat ismét meg kell adnia. A látogatói megrendeléshez megadott adatait GDPR 6. cikk (1) bek b) pontja szerint a szerződés teljesítése érdekében gyűjtjük, kezeljük és felhasználjuk. Megadott adatait az adatkezelés és megrendelésének teljesítése ideje alatt tároljuk. Adatai a szerződés teljesülését követően törlésre kerülnek, kivéve ha Ön aktiválja a vásárlói fiókját. A jogszabályban előírt, alapító okirati, szerződéses megőrzési időre vonatkozó kötelezettségek miatt a törlés helyett korlátozzuk az adatokhoz történő hozzáférést, a későbbi eltérő célokra történő felhasználás megakadályozása érdekében.

4. Vegyes rendelkezések
A GDPR 6.cikk (1) bek. c) és f) pontjai alapján, tároljuk és felhasználjuk személyes adatait és azon műszaki információkat, melyek szükségesek a weboldalunkon történő visszaélések, illetve egyéb jogellenes magatartás megelőzése, vizsgálata érdekében. Pl.: adatbiztonság fenntartása az IT rendszereink elleni támadás esetén. A részünkre jogszabályban előírtak, valamint jogaink és érdekeink védelme érdekében és annyiban, amennyiben ez szükséges a követelésekkel szembeni védekezéshez, a Közigazgatási Hatóságok és Bíróságok rendelkezése szerint is jogszerű az adatok, információk felhasználása.

Személyes adatok továbbítása harmadik fél részére

Személyes adatainak felhasználásakor és továbbításakor a lehető legmagasabb szintű biztonság nyújtására törekszünk. Adatait kizárólag olyan, szerződéses kötelezettségeket vállalt szolgáltatók és partnerek részére továbbítjuk, akiket rendkívüli gondossággal választottunk ki. Kizárólag az Európai Gazdasági Térségben letelepedett és a szigorú EU-s adatvédelmi jogszabályok alapján működő vagy azokkal egyenértékű biztonsági szabályozással működő szervezetek részére továbbítjuk adatait. Adatokat harmadik országba nem továbbítunk. Weboldalunk működtetése és optimalizálása, valamint a szerződések kezelése és teljesítése érdekében különböző szolgáltatókat bízunk meg, hogy a nevünkben teljesítsenek bizonyos feladatokat . Ilyen feladat pl.: központi IT szolgáltatások nyújtása, weboldalunk ‘host-olása’, termékek kiszállítása. Az egyes feladatokhoz gyűjtött információkat ezen szolgáltatók részére továbbítjuk.

A társaságok megbízásunkból is eljárnak a megrendelések teljesítése és kezelése érdekében, mely feladat elvégzéséhez a megadott adatokat kizárólag utasításaink szerint használhatják fel. Az általunk megbízott cégek megfelelő adatbiztonsági feltételekkel, óvintézkedéssel rendelkeznek, meghatározott adatbiztonsági intézkedésekről állapodunk meg ezen partnereinkkel is, az óvintézkedéseket rendszeresen ellenőrizzük is.

Harmadik fél részére az alábbi esetben továbbítjuk az adatokat, mely esetben a felek maguk felelnek az adatok felhasználásáért:
– amennyiben kiszállítandó áruk nagy méretűek és / vagy nehezek, külön szolgáltató fogja azokat kiszállítani. A szolgáltatónak a szállítás teljesítéséhez az Ön címét, nevét, e-mail-címét és telefonszámát is megadjuk, hogy egyeztetni tudjanak a kiszállítás pontos idejéről.
– áru fuvarozásával kapcsolatosan a megrendelésben meghatározott logisztikai cégek és postai szolgáltatók
– közigazgatási szervek részére a hatályos adatvédelmi jogszabályok szerint, ha ez jogi előírás részünkre (pl. közigazgatási hatóság vagy bíróság végzése alapján),
– abban az esetben, ha jogosultak vagyunk így eljárni ( pl.: bűncselekmény kinyomozásához vagy jogaink és érdekeink bizonyításához, érvényesítéséhez.
Saját biztonsága érdekében, fenntartjuk a jogot, hogy további adatot kérjünk a személyazonossága ellenőrzéséhez, amikor egy megkeresésére válaszolunk. Ha az azonosítás nem lehetséges, fenntartjuk a jogot , hogy elutasítsuk a megkeresés megválaszolását, végső esetben a megrendelés teljesítését.

Kapcsolatfelvétel

Amennyiben a Totemol Bt.-vel szeretné a kapcsolatot felvenni, megadott elérhetőségeink bármelyikén megteheti. A Totemol Bt. a beérkezett e-maileket a küldő nevével, e-mail-címével, dátum, időpont adatokkal és az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 5 év elteltével töröl.

Kezelt adatok köre: levelek és a levelezés során megadott személyes adatok
Adatok törlésének határideje: Ptk szerinti általános elévülési idő.

Tájékoztatáshoz való jog

Az általunk tárolt Önnel kapcsolatos adatokról jogosult tájékoztatást kérni.

Helyesbítéshez való jog

Jogosult kérni az Önnel kapcsolatban tárolt személyes adatok azonnali helyesbítését és/vagy kiegészítését.

Adatkezelés korlátozásához való jog

Jogosult kérni, hogy személyes adatainak kezelését korlátozzuk, amennyiben Ön vitatja az Önnel kapcsolatban tárolt adataink pontosságát, az adatkezelés jogellenes és már nincs szükségünk adatra, de Ön nem szeretné, hogy töröljük az adatait, esetleg szüksége van ezen adatokra jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy ellenük való védekezéshez, illetve ha tiltakozott az adatkezelés ellen.

Törléshez való jog

Jogosult kérni az általunk tárolt személyes adatai törlését, kivéve ha az adatok megőrzése szükséges a szabad vélemény-nyilvánításhoz, jogi kötelezettségnek megfeleléshez, közérdekből, jogi igények előterjesztéséhez vagy azok elleni védekezéshez, jogok gyakorlásához.

Tájékoztatáshoz való jog

Amennyiben érvényesítette a helyesbítéshez, törléshez vagy az adatkezelés korlátozásához való jogát, úgy a személyes adatainak minden átvevőjét értesítjük arról, hogy korlátozás vonatkozik az adatkezelésére, kivéve ha az lehetetlen vagy aránytalan erőfeszítést igényel.

Adathordozáshoz való jog

Jogosult a részünkre megadott adatairól másolatot kérni. Jogosult kérni, hogy harmadik személynek küldjük meg adatait, amennyiben ez számunkra műszakilag lehetséges.

Tiltakozás joga

Amennyiben személyes adatait jogos érdek alapján kezeljük a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja szerint, úgy az adatkezelés ellen bármikor jogosult tiltakozni a GDPR 21. cikk szerint.

Hozzájárulás visszavonásának joga

Jogosult bármikor visszavonni hozzájárulását az adatok gyűjtésével kapcsolatosan, a visszavonás időpontjától hatályosan, figyelembe véve az átfutási és feldolgozási időket. A visszavonásig gyűjtött adatokat a visszavonás nem érinti.

Szabályozó Hatósághoz történő panasz beterjesztésének joga

A Szabályozó Hatóságnál panaszt tehet, amennyiben
– személyes adatai kezelése sérti az adatvédelmi jogszabályokat
– az adatvédelmi jogai bármilyen más módon megsértésre kerültek.

Panaszával fordulhat:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1530 Budapest Pf.:5
Cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 1 3911400
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: naih.hu

A helyesbítés és törlési jogának leggyorsabb, legkönnyebb és legkényelmesebb módja az ha bejelentkezik a fiókjába és közvetlenül szerkeszti vagy törli az ott tárolt adatokat. Az adatokhoz való hozzáférést csak korlátozzuk, de az adatokat nem töröljük, ha jogszabályi, alapító okirati vagy szerződéses kötelezettségek alapján kötelesek vagyunk az adatot tárolni annak érdekében, hogy megelőzzük az adatok használatát más célokra.

Adatbiztonság

Rendkívül fontos számunka adatainak biztonsága. Ezért az Ön általunk tárolt adatait szervezeti és technikai intézkedésekkel védjük, hogy minden eszközzel hatékonyan megakadályozzuk azok harmadik fél által történő manipulálását és elvesztését. Azokat az alkalmazottainkat, akik a személyes adatokat feldolgozzák, köti az adat-titkosság, melynek betartása kötelezettségük. Személyes adatai védelme érdekében ezeket az adatokat titkosított, kódolt formában továbbítjuk.

Adatai hosszú távú védelme érdekében biztonsági intézkedéseinket rendszeresen ellenőrizzük és amennyiben az szükséges, az adott helyen érvényes technológiához igazítjuk. Ezen irányelvek a rendeléseink és instrukcióink alapján adatot feldolgozó vállalatokra is érvényesek.

A Totemol Bt és adatfeldolgozói a technológia állása és a megvalósítás költségei, az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságára jelentett változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtanak végre, annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja. A Totemol Bt. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat
– az arra feljogosítottak számára hozzáférhető / rendelkezésre állás/
– hitelessége és hitelesítése biztosított / adatkezelés hitelessége /
– változatlansága igazolható / adatintegritás /
– jogosulatlan hozzáférés ellen védett / adat bizalmatlansága / – legyen.

A Totemol Bt. az adatokat megfelelő óvintézkedésekkel védi, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, sérülés vagy az alkalmazott technológia megváltoztatásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A Totemol Bt. a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldásokkal biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha a törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők. A Totemol Bt. a technika mindenkori fejlettségére tekintettel, olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az adatkezelés során megőrizzük
– a titkosságot: megvédjük az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult
– a sértetlenséget: megvédjük az információnak és a feldolgozás módszerének pontosságát és teljességét
– a rendelkezésre állást: gondoskodunk arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
A Totemol Bt. és az adatkezelésben érintett partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz, árvíz, számítógépvírusok, számítógépes betörések és szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal rendelkezik és gondoskodik.

Szeretnénk felhívni Tisztelt Felhasználóinkat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek – a használt protokolltól függetlenül – sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, melyek tisztességtelen tevékenységre, információ felfedésére, módosítására, a szerződés vitatására vezetnek. Adatkezelő minden lehetséges óvintézkedést megtesz, hogy a hasonló fenyegetésektől megóvja a weboldalt. Ezért a rendszereket folyamatosan megfigyeli, annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzítsen és bizonyítékkal szolgálhasson bármely biztonsági esemény érdekében. A rendszermegfigyelés magában foglalja és lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának mérését és ellenőrzését egyaránt.

A Totemol Bt., mint adatkezelő ( a törvényi előírásoknak is eleget téve) nyilvántartja az esetleges adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az azokhoz kapcsolódó tényeket, azok hatásait és a hozzájuk kapcsolódó intézkedéseket.

Az információk tulajdonjoga
Az elektromosautotolto.com webáruházat működtető cég, azaz a Totemol Bt. az oldalon látható információk birtokosa. A weboldal kialakítását, annak tartalmát nemzetközi és magyar törvények szabályozzák és védik. Tilos az elektromosautotolto.com oldalairól származó információk, cikkek, blogbejegyzések és bármilyen tartalom engedély nélküli árusítása, bármely formában történő megváltoztatása és ismétel megjelentetése! Minden megjelent anyagunkkal kapcsolatosan, minden jogunkat fenntartjuk, amennyiben szükséges, bírósági úton is érvényesítjük. Minden olyan esetben, amikor valaki az elektromosautotolto.hu oldal bármely részét saját webhelyén sajátjaként jelenítené meg, engedélyt kell kérnie a weboldal működtetőjétől. Minden olyan hivatkozás alkalmazása ellen fellépünk, mely ránk mutat és árt, árthat a cég hírnevének.

Partner cégek weboldalaira mutató linkek
Weboldalunk más cégek weboldalaira mutató linkeket is tartalmazhat. A linkeken keresztül elérhető más weboldalak adatbiztonsági gyakorlatáért nem vállaljuk a felelősséget. Azon webáruházaknál, melyre a linkek mutatnak, kérjük, kérdés esetén külön érdeklődjön a hatályos adatvédelmi szabályzatról.

Az adatvédelmi szabályzat módosítása, módosításai
Fenntartjuk a jogot, hogy a mindenkor hatályos jogszabályi követelményeknek megfeleltetve és/vagy új, ill. módosított termék, szolgáltatás bevezetése esetén, Adatvédelmi szabályzatunkat módosítsuk.

Verziószám: 1. 0
Érvényes. 2020. június 1. -től

www.elektromosautotolto.com
üzemelteti: Totemol Bt.
9082 Nyúl Park u. 15.

További kérdés esetén:
ügyfélszolgálat: info@elektromosautotolto.com
+36 20 3655814
H-P: 07:00-16:00 óráig